Fundacja Enklawa

Fundacja Enklawa została wpisana do rejestru 5 października 2021r. Powstała, by dotychczasowe działania, w szczególności Klub Młodzieżowy, miały swoją formę prawną.

Ułatwi to w przyszłości organizowanie wyjazdów i spotkań, dając możliwość pozyskania dodatkowego finansowania działań – poprzez dotacje, granty, środki od osób fizycznych i prawnych (np. zbiórki publiczne, darowizny pieniężne lub rzeczowe) czy nawet prowadzenie działalności zarobkowej.

Nazwa fundacji wskazuje jej przeznaczenie i charakter:
enklawa «miejsce dające komuś poczucie bezpieczeństwa»
I taką przestrzeń zamierzamy tworzyć …

Dane rejestrowe:

Fundacja Enklawa
41-800 Zabrze, pl. Warszawski 8/6

Numer KRS: 0000925275
NIP: 6482806175
REGON: 520130912

Konto: 55 1240 4849 1111 0011 0952 1434

Co robimy

Fundacja została powołana w celu:

1. Organizowania pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Prowadzenia działalności wychowawczej, oświatowej, kulturalnej i edukacyjnej.
3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
4. Promocji i organizacji wolontariatu.
5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; a także na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
6. Dobroczynności i działalności charytatywnej.
7. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
9. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
11. Wspomaganie rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

W jaki sposób działamy

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie zajęć, działań, akcji, kampanii społecznych, realizowanie własnych programów obejmujących w szczególności profilaktykę zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społecznej.
2. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą RP w zakresie objętymi celami Fundacji.
3. Organizowanie konferencji i szkoleń dla młodzieży, dorosłych, wolontariuszy oraz specjalistów z dziedzin związanych z realizacją celów fundacji, również przy wykorzystaniu technik informatycznych.
4. Fundowanie stypendiów oraz finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
5. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

Sposób finansowania

Źródłem finansowania obecnych działań są darowizny.

Władze Fundacji

Alicja Mazur – Prezes Zarządu
Jakub Kubacki – Członek Zarządu